Forretningsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER
Vores forretningsbetingelser (betingelser) er gældende pr. 24. maj 2018 for SpotOn Marketing ApS, herefter benævnt SpotOn. SpotOn og Kunden betegnes herefter hver for sig som “Part” og under ét som “Parterne”.

1. ANVENDELSE AF BETINGELSER
1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem SpotOn og Kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. SpotOn leverer alene løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere. Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter.

1.2. SpotOn er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre disse forretningsbetingelser.

2. OMFATTEDE YDELSER
2.1. Ydelserne omfatter hjemmeside, hosting, markedsføring, adwords, facebook annoncering, rapportering og andre ydelser samt produkter som SpotOn leverer. SpotOn’s hovedprodukter er “SpotOn WEB”, “SpotOn SEO”, “SpotOn Facebook”, “SpotOn Ads” og “SpotOn Live”. Nærmere beskrivelse af Ydelserne kan findes i vedlagte produktmateriale eller på SpotOn’s hjemmeside.

3. AFTALENS INDGÅELSE
3.1. SpotOn’s tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2. En Aftale er gældende, når et fremsendt tilbud fra SpotOn er accepteret af kunden. Denne accept af tilbuddet kan ske ved, at begge parter underskriver en fysisk kontrakt, underskriver elektronisk via Adobe Echosign, eller at accepten gives via e-mailkorrespondance.

3.3. Når en Aftale er indgået, er det kundens pligt at levere det materiale, der skal bruges til opgaven, herunder særligt tekstmateriale, billedmateriale samt loginoplysninger til hjemmeside, DNS, dk-hostmaster, e-mail og Google konti. Kunden har her en tidsfrist på 14 dage til at indlevere materialet til: info@spotonmarketing.dk fra Aftale datoen. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, forbeholder SpotOn sig retten til at udvikle en hjemmeside, hvor billeder og tekst kun er vejledende. Dette skal forstås således, at teksten vil være generisk og uforståelig, og billederne ikke nødvendigvis er relevant for kunden. Manglende levering af materiale kan ikke ligge til grund for, at kunden nægter at modtage det udviklede produkt. Når anvendeligt materiale foreligger, vil hjemmesiden dog blive opdateret hermed uden ekstra betaling.

3.4. Kunden skal udpege en kontaktperson, der varetager kontakten med SpotOn og som er bemyndiget til at træffe beslutninger vedrørende Ydelserne og Parternes Aftalegrundlag.

3.5. Ved indgåelsen af Aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mailadresse.

3.6. SpotOn forbeholder sig retten til at benytte ovenstående oplysninger i egen interesse. Dette skal forstås således, at SpotOn må anvende de opgivne informationer til fx oprettelse af domæne hos dk-hostmaster samt som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

3.7. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

4. AFTALENS OMFANG
4.1. Aftalen omfatter de ydelser, som er angivet på fakturaen og/eller kontrakten, hvis indhold kan findes på Spoton’s hjemmeside. I Aftaleperioden foretager SpotOn vederlagsfrit opdateringer af skriftligt materiale samt billeder som kunden fremsender. SpotOn yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan opdatere hjemmesiden. Kunden er velkommen til at kontakte SpotOn telefonisk med relevante spørgsmål i Aftalens periode.

4.2. Der gives side 1 garanti på online markedsføringspakkerne “SEO Business” og “SEO Business Plus”. Garantien består i, at SpotOn indenfor 6 måneder efter Aftalens indgåelse skal have skabt minimum én placering på side 1 på Google på et valgt søgeord eller forretningsområde. De valgte søgeord og forretningsområder kan til enhver tid ses i SpotOn Live. Disse vælges af SpotOn eller i samarbejde med Kunden. Opnås en side 1 placering ikke, arbejder SpotOn gratis, indtil kunden bliver vist på side 1 af Google. Der tages udgangspunkt i en upersonlig søgning.
Side 1 garantien frafalder, såfremt vi fra kundens side, er forhindret i at lave arbejdet, i forbindelse med vores SEO projekt. Side 1 garantien omfatter kun markedsføring på det danske marked samt danske søgetermer.

4.3. SpotOn tilbyder ikke FTP-adgang.

4.4. Der kan undtagelsesvist forekomme driftsforstyrrelser, hvilket kunden må acceptere.

5. ANSVAR
5.1. SpotOn påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende edb kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift og sikkerhed.

5.2. SpotOn er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.

5.3. SpotOn fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

5.4. SpotOn er ikke ansvarlig for data på kundens email eller data liggende på kundens webhotel.

6. DATABEHANDLERINSTRUKS
Ved accept af aftalen, og derved ved accept af nærværende forretningsbetingelser, accepter Kunden samtidig, at denne indgår en databehandleraftale med SpotOn Marketing ApS, der findes på følgende link: www.spotonmarketing.dk/databehandling

7. MATERIALE OG OPHAVSRET
7.1. Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i Parternes besiddelse ved indgåelsen af denne Aftale.

7.2. I alle tilfælde, hvor kunden skal levere materiale til SpotOn i forbindelse med udvikling af et af SpotOn produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. SpotOn kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

7.3. SpotOn har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder/skabeloner, herunder Asp, Java, Applets, CGI, .Net, HTML-kode, PHP og enhver anden kode.

7.4. Derudover har SpotOn ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med SpotOn, og som indgår som en del af kundens løsning. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden SpotOn’s skriftlige accept.

8. OPSIGELSE
8.1. Efter opstartsdato i henhold til særskilt Aftale indgået mellem parterne er Aftalen uopsigelig i 12 måneder. Herefter har abonnementet en løbetid på 12 måneder og fornys automatisk efter udløb af en periode, såfremt kunden ikke opsiger produktet skriftligt.

8.2. Opsigelse skal ske senest 3 måneder før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end 3 måneder før udløb af en periode vil Aftalen automatisk blive forlænget med 12 måneder.

8.3. Såfremt Kunden ønsker at opsige en Aftale, så skal det ske senest tre måneder før udløbet af en Aftaleperiode, skriftligt, enten pr. e-mail til info@spotonmarketing.dk, eller pr. post. SpotOn fremsender en bekræftelse på opsigelsen til kundens emailadresse.

8.4. SpotOn er berettiget til at opsige Aftalen med 3 måneders varsel, herunder også hver enkelt af Ydelserne under Aftalen. I tilfælde af SpotOn’ opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede Aftaler eller SpotOn’ forretningsbetingelser.

8.5. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, og enhver Part er berettiget til at ophøre med levering af abonnementet, indtil betalingsmisligholdelsen er afhjulpet.

9. PRISER OG BETALING
9.1. Etableringspris faktureres ved underskrift af denne Aftale.

9.2. Ydelserne og abonnementerne betales kvartalsvis forud. Første faktura sendes tidligst 21 dage før gældende opstartsdato.

9.3. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber der gebyrer og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

9.4. SpotOn har ret til én gang årligt, hver gang der er forløbet 12 måneder siden seneste regulering, at regulere priserne på samtlige af de aftalte ydelser med op til 5% af forudgående 12 måneders priser. Første regulering sker 12 måneder efter aftaleindgåelse (ved aftalens underskrift). De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos SpotOn.

9.5. Prisen for abonnementet på tidspunktet for Aftalens indgåelse fremgår af den/de underskrevne kontrakter.

9.6. Alle priser, herunder på kontrakter, hjemmeside og andet er ekskl. moms.

9.7. SpotOn forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med større ekstra ydelser, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden, fjernsupport, email opsætning.

9.8. Parterne kan i denne Aftales løbetid Aftale, at SpotOn skal levere supplerende ydelser. For leveringen af sådanne supplerende ydelser vederlægges SpotOn med DKK 1.000, eksklusiv moms, pr. anvendt time, med mindre Parterne i hvert enkelt tilfælde Aftaler en fast pris. SpotOn skal ved udgangen af hver måned fremsende faktura til Kunden indeholdende specifikation af de timer, som SpotOn i den foregående måned har anvendt i forbindelse med levering af supplerende ydelser omfattet af dette punkt 2.4.

9.9. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder SpotOn sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, e-mail og administrationsmodul, indtil hele SpotOn’s tilgodehavende er betalt. SpotOn er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor Kunden er i betalingsmora.

9.10. Såfremt betaling udebliver, og Kunden ikke har reageret på SpotOn’s påkravsskrivelse vil Kunden blive taget til inddrivelse.

9.11. Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden til betaling.

9.12. Udlæg som SpotOn afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

10. UNDERLEVERANDØRER
10.1. SpotOn er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

11. Overdragelse
11.1. Ingen af Parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden den anden Parts samtykke.

12. LOVVALG OG VÆRNETING
12.1. Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.

Kontakt

+45 7199 0902
info@spotonmarketing.dk

CVR: 34 47 64 89

Find vej

København
Hovedkontor
Ryesgade 106A, 4. sal
2100 København

Århus
Sommervej 23,
8210 Aarhus V

Luk
×

Skriv
Skriv dit navn og nummer nedenfor, så ringer vi til dig.

Ring

Menu